Lietuvos dainų šventės

principai


1. Lietuvos Dainų šventė yra nacionalinis visuotinio pobūdžio kultūros reiškinys, savo dvasia prilygstantis senosioms Graikijos olimpinėms žaidynėms.

2. Dainų šventė išaukština žmogaus kūrybinę saviraišką, meno kūrėjų galias, tautinės kultūros gyvybingumą, Tėvynės meilę ir solidarumą.

3. Mėgėjų meno kolektyvų kūrybinis aktyvumas, vietinės, regioninės dainų šventės yra Lietuvos Dainų šventės tradicijų tęstinumo pagrindas.

4. Dalyvavimas Dainų šventėje
grindžiamas savanoriškumu,
gebėjimu tobulai paruošti ir atlikti
numatytą repertuarą.

5. Lietuvos suaugusiųjų ir moksleivių Dainų šventės rengiamos kas ketveri metai.

Lietuvos dainų šventės

principai


1. Lithuanian Song festival is overall
nature phenomenon spiritually
equal to ancient Greek
Olympic games.

2. Lithuanian Song festivals exalts man's
creative self-expresion, vitality of
national culture, love to the native
land and solidarity.

3. The base of the succession for Lithuanian Song festival traditions is the creative work activity of the amateur artistic groups, local and regional song festivals.

4. The participating at the Song festival should be perscriptive by voluntary and the ability to arrange and perform provided repertuare perfectly.

5. Lithuanian adult and and schooolchildren Song festivals run-up every four years.